Blog ini ditujukan kepada seluruh ummat Islam yang cinta kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat RA, Auliya', Habaib, Ulama', dan sejarah kebudayaan Islam.

Senin, 05 Desember 2011

Sejarah dan keutamaan Puasa Asyura (10 Muharram)

Sesungguhnya hari Asyura (10 Muharram) meski merupakan hari bersejarah dan diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat bidah di dalamnya.
Adapun yg dituntunkan syariat kepada kita pd hari itu HANYANYAH BERPUASA, dengan dijaga agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang Yahudi.

Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pd hari asyura di masa jahiliyyah, Rasulullah pun melakukannya pd masa jahiliyyah. Tatkala beliau sampai di Madinah beliau berpuasa pd hari itu dan memerintahkan umatnya utk berpuasa. (HSR Bukhari 3/454, 4/102, 244, 7/ 147 Muslim 2/792, dll)

Nabi tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang2 Yahudi berpuasa pd hari
asyura.
Beliau bertanya: Apa ini?
Mereka menjawab: Sebuah hari yg baik, ini adalah hari dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka, maka Musa berpuasa pd hari itu sbg wujud syukur.
Maka beliau rasulullah menjawab:Aku
lebih berhak terhadap Musa daripada kalian(Yahudi), maka kami akan berpuasa pd hari itu sebagai bentuk pengagungan kami thd hari itu. (HSR Bukhari 4/244, 6/429)

Rasulullah ditanya ttg puasa Asyura, beliau menjawab: Puasa itu bisa menghapuskan dosa2 kecil pd thn kemaren.(HSR Muslim 2/818-819)

Cara Berpuasa di Hari Asyura

1. Berpuasa selama 3 hari tgl 9, 10, dan 11 Muharram

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas yg diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafadz sbgmana telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam al-Huda dan al-Majd Ibnu Taimiyyah dlm al-Muntaqa 2/2:

Selisihilah orang yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya.

Dan pd riwayat ath-Thahawi menurut penuturan pengarang al-Urf asy-Syadzi:

Puasalah pd hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya dan
janganlah kalian menyerupai orang Yahudi.

Namun di dalamnya sanadnya ada rawi yg diperbincangkan. Ibnul Qayyim berkata (dalam Zaadud Maal 2/76): Ini adalah derajat yg paling sempurna. Syaikh Abdul Haq ad-Dahlawi mengatakan:Inilah yg Utama.

Ibnu Hajar did lm Fathul Bari 4/246 juga mengisyaratkan keutamaan ini. Dan
termasuk yg memilih pendapat puasa 3 hari tersebut adalah asy-Syaukani (Nailul Authar 4/245) dan Syaikh Muh Yusuf al-Banury dlm Marifus Sunan 5/434.

Namun mayoritas ulama yg memilih cara ini adalah lebih dimaksudkan utk berhati2. Ibnul Qudamah did lm al-Mughni 3/174 menukil pendapat Imam Ahmad yg memilih puasa 3 hari pd saat timbul kerancuan dlm menentukan awal bulan.

2. Berpuasa tgl 9 10 Muharram

Mayoritas Hadits menunjukkan cara ini:
Rasulullah berpuasa pd hari asyura dan memerintahkan berpuasa. ?
Para shahabat. berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi. Beliau bersabda:Di tahun depan Insya Allah kita akan berpuasa pd tgl 9., tetapi sebelum datang tahun depan Rasulullah telah wafat. (HSR Muslim 2/798)

Dlm riwayat lain: Jika aku masih hidup pd thn depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pd hari kesembilan.(HSR Muslim 2/798; Ibnu Majah, Ahmad,
Tabrani dll).

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dlm Fathul Baari 4/245 :Keinginan beliau untuk berpuasa pd tgl 9 mengandung kemungkinan bahwa beliau tdk hanya berpuasa pd tgl 9 saja, namun juga ditambahkan pd hari kesepuluh. Kemungkinan dimaksudkan utk
berhati2 dan mungkin juga utk menyelisihi kaum Yahudi dan Nashara, kemungkinan kedua inilah yg lebih kuat, yg itu ditunjukkan sebagian riwayat Muslim:

Dari Atha, dia mendengar Ibnu Abbas berkata: Selisihilan Yahudi, berpuasalah pd tgl 9 dan 10. (Abdurrazaq, Thahawi, Baihaqi, dll)

3. Berpuasa pd tgl 9 10 atau 10 11 Muharram

Berpuasalah pd hari asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari
sebelumnya atau sehari setelahnya.(Hadits DHOIF, riwayat Ahmad, Ibnu
Khuzaimah, Thahawi)

Hadits marfu ini tidak shahih karena ada 3 illat (cacat):
– Ibnu ABi Laila, lemah karena hafalannya buruk.
– Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, bukan hujjah
– Perawi sanad hadits tersebut secara mauquf lebih tsiqah dan lebih hafal
daripada perawi jalan/sanad marfu.

Jadi hadits diatas Shahih secara mauquf sebagaimana dlm as-Sunan al-Matsurah karya As-SyafiI no 338 dan Ibnu Jarir ath-Thabari dlm Tahdzibul Atsar 1/218.

Ibnu rajab berkata (Lathaiful Maarif hal 49): Dlm sebagian riwayat disebutkan ATAU SESUDAHNYA maka kata ATAU disini mungkin karena keraguan dari perawi atau memang menunjukkan kebolehan.

Al-Hafidz berkata (Fathul Baari): Dan ini adl akhir perkara Rasulullah, dahulu beliau suka menyocoki ahli kitab dalam hal yg tdk ada perintah, lebih2 bila hal itu menyelisihi orang2 musyrik. Maka setelah fathu Makkah dan Islam menjadi termahsyur, beliau suka menyelisihi ahli kitab sebagaimana dallam hadits shoheh.
Maka masalah puasa asyura termsk dlm hal itu. Maka pertama kali beliau menyocoki ahli kitab dan berkata: Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian., kemudian beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, maka beliau menambah sehari sebelum ATAU sesudahnya untuk menyelisihi ahli kitab.

Ar-RafiI berkata (at-Talhish al-Habir 2/213): berdasarkan ini, seandainya tidak berpuasa pd tgl 9 mk dianjurkan utk berpuasa pd tgl 11.

4. Berpuasa pd tgl 10 Muharram saja

Al-Hafidz berkata (Fathul Baari): Puasa asyura mempunyai 3 tingkatan, yang
terendah berpuasa sehari saja, tingkatan diatasnya ditambah puasa pd tgl 9, dan
tingkatan diatasnya ditambah puasa pd tgl 9 dan 11. Wallahu alam.

Demikianlah sedikit pembahasan tentang hari asyura. Semoga kita biasa
mengamalkan sunnah dan meninggalkan bidah. Amin.

(Dikutip dari beberapa sumber dan online As-Sunnah)

(Redaksi/Admin/SRA)

Sumber:http://attaqwa-pe.com/2010/12/11/sejarah-dan-keutamaan-puasa-asyura-10-muharram/

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons